Opublikowano: 2017-02-22
Numer postępowania: EH/P49/81/2017/RH

Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów hutniczych zgodnie z poniższą specyfikacją.

 

UWAGA

Poz. 40 z zestawienia - Blacha 60x1900x3100 S355J2 winno być zapisane 4 szt. (11 100,00 kg)

24.02.2017


27.02.2017

Do prowadzonego postępowania wpłyneło pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości ścianki w poz. 7 dot. Ceownika 200x80 na ściankę gr. 6 lub 8.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający akceptuję zmianę ścianki na gr.8 mm - Ceownik C200x80x8


28.02.2017

Do załączonego w prowadzonym postępowaniu projektu umowy wpłynęły pytania. Poniżej otrzymane pytania wraz z odpowiedziami.

  • § 2 ust. 2 – zmiana dot. norm, nie da się podciągnąć każdego materiału pod jedną normę – zmiana treści paragrafu § 2 ust. 2 Przedmiot Umowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach, o  których mowa w §1. ust. 1. w szczególności przedmiot zamówienia będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 r. Dostawca oświadcza, że przedmioty zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • § 6 ust. 3 – czy można zrezygnować z tego punktu? (żeby powiązania zostawały tylko w grupie kapitałowej) - nie można zrezygnować z zapisu, jest on standardem w umowach w całej grupie. Poza tym to może być niezbędne dla Zamawiającego.
  • § 8 ust. 7 – faktury wystawiamy w momencie wydania materiału z magazynu - zapis powinien taki zostać i wykonawca powinien wystawić fakturę po odebraniu towaru, na podstawie protokołu odbioru. Takie zapisy obowiązują w grupie.  
  • § 10 ust. 5 – ??? jak się ma obowiązek zapłaty kar w przypadku braku szkody - kara jest niezależna od wysokości szkody, a nawet od faktu jej wystąpienia. Na tym właśnie polega idea kary umownej.
  • § 11 ust. 1 – zastąpienie gwarancji rękojmią na okres 1 roku (jak to było dotychczas) – zmiana treści _§ 11 ust. 1 Dostawca odpowiada za wady towaru w ramach rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczone materiały objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy na okres 1 roku od daty odbioru przedmiotu umowy.
  • § 11 ust. 4 – zmiana terminu usunięcia wad (zbyt krótki okres) czy możliwe jest ustanowienie, że nastąpi to za obopólnym porozumieniem stron -- uważam, że zapis jest dobry, a jeśli nie jest technicznie możliwe wykonanie tego w takim czasie, to strony muszą uzgodnić inny termin. Natomiast Zamawiający musi wywiązać się ze swoich terminów.
  • § 11 ust. 7 – ujednolicenie terminu potrzebnego na ewentualne usunięcie zgłoszonych wad - to nie jest termin na usunięcie wad, ale na rozpoczęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Chodzi o to, by te 14 dni nie było iluzją i by Zamawiający mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań.

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 3.70 MB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf 689.60 KB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 32.50 KB
ZESTAWIENIE z SIWZ.xlsx 11.17 KB
;