Opublikowano: 2018-09-10
Numer postępowania: EH/2186/M/2018/RH

Przedmiotem postępowania jest dostawa n/w pozycji:

1. OBUDOWA DZIELONA ŁOŻYSKA CZĘŚĆ DOLNA z otworami fi.42-półfabrykat WG RYS. K1201-30.32.01.03.P; materiał odkuwki S355J2G3; obrabiana wstępnie z naddatkami na obróbkę  ostateczną bez otworów M12 i M14x1,5 - 4 szt.
2. OBUDOWA DZIELONA ŁOŻYSKA CZĘŚĆ GÓRNA WYK. L+P z otworami fi.42-półfabrykat WG RYS. K1201-30.32.01.04.P; materiał odkuwki S355J2G3; obrabiana wstępnie z naddatkami na obróbkę ostateczną bez otworów M12 i M14x1,5 - 4 szt.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych


Informacje dodatkowe:
Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWiO ( w załączeniu )
Obrabiać wspólnie kompletami i oznaczyć trwale nr projektu 00768 TZK
Wymagana dokumentacja odbiorowa zgodnie z pkt. 8 WTWiO/01/DJ/RAMB.
Odkuwki stalowe badać wg PN-EN 10228 część 1-4
Osoba do kontaktu w zakresie technicznym – Tomasz Jasiński tel. 447371003 e-mail: Tomasz.Jasinski@ramb.pl


Oferta musi zawierać:
- Cenę jednostkową w PLN będącą ceną na warunkach DDP – magazyn Zamawiającego wg Incoterms 2010 (w cenie wliczony koszt transportu oraz atest 3.1B)
- Termin realizacji 20.12.2018
- Forma płatności (preferowany przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.)
- Okres związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składnia oferty
- Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym do złożenia nie zostaną rozpatrzone z zastrzeżeniem braku konieczności zwrotu do oferenta.
- Kryterium decydującym o wyborze Dostawcy jest cena lub jeśli stanowi to istotny warunek zamówienia cena plus, jakość zamawianych materiałów, termin dostawy oraz warunki płatności.

Termin złożenia oferty - 17.09.2018 do godz. 11-stej na adres e-mail: Robert.Herudzinski@ramb.pl


Składając ofertę Oferent oświadcza, że akceptuje Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie https://www.ramb.pl/przetargi.html
Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
"Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://ramb.pl/przetargi.html"

 

Nazwa Rozmiar
K1201-30.32.01.03_04.P obudowa łożyska dzielonego .pdf 335.24 KB
WTWiO_01_DJ_RAMB_12.12.2017.pdf 253.48 KB
;