Opublikowano: 2018-04-13
Numer postępowania: EH/101/D/2018/RB

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów maszynowych zgodnie załącznikiem nr 5

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  Ogólna charakterystyka Zamówienia

 • Numer projektu zamawiającego Z6AN/00760

 • Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stacji napędowej wykonać zgodnie z technologią zabezpieczenia antykorozyjnego

 • Stal zgodnie z wykazami materiałowymi.

 • Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją WTWIO/01/DJ/Ramb

 • Elementy oznaczyć w sposób trwały. Znak twardy na elemencie z numerem projektu zamawiającego, symbolem (dla elementów oznaczonych) oraz symbolem zespołu na skrajnej blasze przyłączeniowej + przywieszka metalowa. Przykładowe oznaczenie 637/21-215/T2 (gdzie 637 oznacza numer projektu zamawiającego; 21-215/T2 -numer rysunku).

 • Pozycje składające się z kilku elementów pakować wspólnie i dostarczyć w jednej dostawie.

 • Wymagany próbny montaż elementów współpracujących ze sobą.            

 • Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 1 jest po stronie wykonującego – teren  KWB TURÓW.

 • W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją.

 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej „Red Correx”

 • Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna.

 • Dostawca udziela 37- miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot Umowy, licząc od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu z kontroli inspekcyjnej, lecz nie krócej niż 36 - miesięcznej gwarancji jakości dla dostarczonego przedmiotu Umowy licząc od dnia następującego po dniu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Końcowego Odbioru Technicznego przenośnika (Inwestycji) przez Komisję Odbiorową Zamawiającego i Inwestora z udziałem Dostawcy. Przewidywany termin końcowy Inwestycji to czerwiec 2018 r.

 •  60 – miesięcznej gwarancji na jakość i trwałość zestawu antykorozyjnego, licząc od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu z kontroli inspekcyjnej.

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 5.51 MB
WTWiO_01_DJ_RAMB.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 5 - Formularz.pdf 2.07 MB
Załącznik nr 6 -TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO.pdf 4.63 MB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 33.00 KB
Załącznik nr 5 formularz.xlsx 19.35 KB
Dokumentacja.zip 22.19 MB
;