Opublikowano: 2019-09-10
Numer postępowania: 425/D/2019/RB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa przewodów OGŁ.

 1. Przewód OGŁ 4x4 TF/Bitner- 1000 Mb

 2. Przewód OGŁ 4x10 TF/Bitner- 500 Mb

 3. Przewód OGŁ 3x50 TF/Bitner- 1000 Mb

 4. Przewód OGŁ 4x16 TF/Bitner- 500 Mb

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

II TERMIN WYKONANIA Zamówienia

 • Do 10 tyg. od zamówienia.

III.   MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA.

 • Magazyn TZP Rogowiec.

IV.  DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE.

 1. Dowody dostawy w 2 egzemplarzach;

 2. Świadectwo jakości;

 3. Atest

V.   OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:

 • Pieczęć firmową,

 • Datę sporządzenia,

 • Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, numer NIP, Regon,

 • Cenę jednostkową w PLN/mb wraz z kosztami transportu,

 • Wartość oferty.

 • Gwarancja producenta.

 • Podpisane oświadczenia nr 1,2.

 • Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,

 • Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

Proszę o podanie osoby do kontaktu w sprawie oferty, nr telefonu, adres e-mailowy.

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: rafal.bednarek@ramb.pl

- faksem na nr.: 44/737 78 00

                do dnia 18.09.2019 r. do godz. 1300

 • Oferty proszę przesłać w dniu składania ofert.

 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 1.42 MB
Załącznik nr 4- regulamin aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 2.doc 39.00 KB
Załącznik nr 1.doc 32.50 KB
;