Opublikowano: 2019-06-04
Numer postępowania: 227/D/2019/LL

Aktualizacja z dnia 18.06.2019r.

Następuje wydłużenie terminu składania ofert do 22.07.2019r. do godz. 15:00 z zaznaczeniem, iż jest to termin ostateczny, bez możliwości ponownego wydłużenia.

Aktualizacja z dnia 13.06.2019r.

Do postępowania wpłynęło następujące zapytanie:

„Z uwagi na dużą rozbieżność pomiędzy lokalizacjami, proszę o podanie minimalnej ilości jednostek w danej lokalizacji. Odległości pomiędzy Bełchatowem, Opolem, Szczecinem i Bogatynią są bardzo duże. Brak określenia minimalnych ilości sprzętu w danej lokalizacji, generuje potrzebę przewożenia maszyn pomiędzy lokalizacjami, co będzie miało bardzo duży wpływ na możliwość wyłonienia Podwykonawcy oraz na cenę za godzinę pracy sprzętu.

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytanie, jest niezbędne w celu wyłonienia Podwykonawcy.”

Odpowiedź:

Tak jak została udzielona odpowiedź w poprzednim e-mailu, nie jesteśmy w stanie określić ilości jednostek w danej lokalizacji.

My jako Wydział wystąpiliśmy z wnioskiem o takie jednostki w razie konieczności, ale równie dobrze mogą te ładowarki nie pracować poza terenem KWB Bełchatów, ze względu na to że my jako RAMB posiadamy tez swoje takie jednostki.

Na chwilę obecną praktykujemy takie rozwiązania i nie stanowiło to problemu dla firm świadczących dla nas usługi, ze względu na to iż sprzęt mający pracować poza terenem KWB Bełchatów jest zazwyczaj przewidziany na dłuższy czas i na pracę w jednej lokalizacji.

Np.:  Jeśli zamówimy sprzęt na pracę  do Turowa, to nie żądamy od firmy aby z dnia na dzień przejechał np.: do Dolnej Odry.

Na podstawie innych postępowań, mamy wiedzę że niezależnie od lokalizacji poza teren KWB Bełchatów stawka za h/ pracy  jest zawsze taka sama, czy to jest Turów, czy Opole.

 

Aktualizacja z dnia 12.06.2019r.

Załącznik nr 3 -- Naniesiono zmiany w Projekcie Umowy w paragrafie 4 punkt 1 i paragrafie 6 punkt 4.

Aktualizacja z dnia 12.06.2019r.

Do postępowania wpłynęły następujące pytania:

 1. Czy istnieje liczba jednostek przypisanych do jednej lokalizacji? Proszę o podanie maksymalnej liczby jednostek w danej lokalizacji.
 2. Czy dopuszcza się możliwość 100% podwykonawstwa?
 3. Czy Zamawiający zagwarantuje minimalną ilość godzin pracy sprzętu w ciągu zmiany? Jeśli tak, to ile?
 4. Co oznacza zapewnienie miejsca garażowania „w miarę możliwości” w każdej lokalizacji?
 5. Z uwagi na rozbieżność zapisów pomiędzy Projektem Umowy a SIWZ (pkt. 7), prosimy o doprecyzowanie na jaki czas ma zostać zawarta Umowa?
 6. Czy wartość umowy przedstawiona w projekcie umowy jest prawidłowa (rozbieżność pomiędzy zapisem cyfrowym a słownym) oraz w jaki sposób została oszacowana?

Odpowiedzi:

 1. Na chwilę obecną nie ma możliwości podania liczby jednostek pracujących w danej lokalizacji. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego ze względu na zmieniający się front robót oraz potrzeb Wydziałów produkcyjnych.  Wydział TZU bazuje na podstawie tygodniowego zamówienia sprzętowego.
 2. Z punktu widzenia Wydziału TZU dopuszcza się możliwość podwykonawstwa w 100%
 3. Zgodnie z projektem umowy § 4 pk. 5 zatrudnienie jednostek będzie rozliczane za rzeczywisty przepracowany czas, wskazany przez zamawiającego w zależności od potrzeb Wydziałów. Tak więc nie ma możliwości zagwarantowania minimalnego czasu pracy.
 4. Dopuszcza się, jeśli istnieje taka możliwość pozostawienia sprzętu na placu budowy lub w jej okolicy na własną odpowiedzialność.
 5. Umowa ma zostać zawarta na 48 miesięcy
 6. Faktycznie literówka wartość 1 900 00,00 zł. Należy poprawić słownie na milion dziewięćset.

Aktualizacja z dnia 11.06.2019r.

Do postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1.

Proszę o informację czy składając ofertę dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty na  poszczególne lokalizacje, bez obowiązku wszystkich lokalizacji ?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 5 SIWZ nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie miejsca realizacji usługi. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej jedynie w zakresie oferowanego sprzętu.

 1. Zakres przedmiotu Zamówienia:

   

  Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Firmy, która posiada na wynajem ładowarki teleskopowe na potrzeby Wydziałów RAMB Spółka z o.o :

   

 • Ładowarka teleskopowa wraz z operatorem (widły, kosz rozsuwany, łyżka, żurawik), minimalny wysięg 17m, minimalny udźwig -4 t- 3 sztuki
 • Ładowarka teleskopowa obrotowa wraz z operatorem (widły, kosz, łyżka , żurawik) minimalny wysięg -16 m, minimalny udżwig-4t- 2 szt
 • Ładowarka teleskopowa obrotowa wraz z operatorem (widły, kosz, łyżka, żurawik), minimalny wysięg-20m, minimalny udźwig -5 t- 2 szt

Wszystkie ładowarki muszą mieć ważną decyzję UDT na pracę z widłami i koszem oraz aktualny wpis konserwatora o sprawności.

 

 1. Oferty częściowe:

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- w zakresie oferowanego sprzętu natomiast nie w zakresie miejsca realizacji usługi.

   

 2. Oferty wariantowe:

  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w zakresie oferowanego sprzętu.

   

 3. Termin i warunki realizacji Zamówienia:

Termin wykonania – umowa na okres 48 miesięcy

 

 

 1. Miejsce realizacji Zamówienia:

  Teren KWB Bełchatów oraz Kopalnia Turów, Elektrownia Opole, Elektrownia Dolna Odra- według potrzeb Zamawiającego

  Szczegółowe warunki zgodnie z §4 Projektu Umowy
   

 2. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O Zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

   

  1. O zamówienie może ubiegać się Dostawca, który spełnia następujące warunki:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia;

9.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie Zamówienia:

 • Dostawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością;
 • Dostawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego  wykonawcę na rzecz PGE S.A. lub Spółki GK PGE,
 • Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
 • Dostawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze,
 • Dostawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.
  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/ nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

    

 1. Wymagane dokumenty, które należy przedłożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

  w Postępowaniu:

  1. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu – Załącznik nr 1 do Specyfikacji,
  2. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności – Załącznik nr 2 do Specyfikacji,
  3.  Zaparafowany Projekt Umowy – Załącznik nr 3 do Specyfikacji
  4.  Załącznik nr 4 –  Formularz oferty
  5. Oświadczenie (w formie pisemnej) bądź aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
   lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  6.  Oświadczenie (w formie pisemnej) bądź aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo aktualne zaświadczenia potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  7. Wyżej wymienione dokumenty muszą być poświadczone przez osoby upoważnione do tych czynności, tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Odbiorcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań; jeżeli Odbiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie potwierdzające, że:
   • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, w stosunku do niego nie wszczęto postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub naprawczego,
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o Zamówienie,
   • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski.

     

 1. Przekazywanie dokumentów:

  Ofertę wraz z innymi wymaganymi załącznikami należy przekazać wyłącznie w wersji papierowej. Pozostałe wymagane dokumenty można przekazać faksem lub e–mailem pod warunkiem ich przekazania przed wyznaczonym terminem i pod warunkiem ich czytelności i zgodności z oryginałem.

   

 2. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami i sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:

  Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących ogólnych zapisów Specyfikacji – Lidia Latosińska , w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500, tel.885115679, e-mail lidia.latosinska@ramb.pl.

  Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących technicznych zapisów Specyfikacji – Karolina Kaczmarek, w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500, tel. 609162864, e-mail karolina.kaczmarek@ramb.pl,

   

 3. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  1.  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  2. . Zamawiający nie żąda wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 1. Termin związania ofertą:
  1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.

    

    

 2. Opis sposobu przygotowania oferty i forma oferty:
  1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia określonych w Specyfikacji.
  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, np. Krajowy Rejestr Sądowy, bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty.
  4. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo i słownie.
  5. Wszystkie wymagane w Specyfikacji dokumenty Wykonawca składa w 1 egzemplarzu. Każdy z Wykonawców składa tylko 1 ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
  6. Oferta musi być przygotowana w 1 egzemplarzu w formie pisemnej.
  7. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z Postępowania.

    

 3. Składniki oferty:

   

  Oferta musi zawierać:

  1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 10. SIWZ.
  2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty i negocjacji, nr telefonu, adres e-mailowy.

    

 4. Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert:

   

  1. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości oraz nienaruszalność do momentu otwarcia. Kopertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz opisać następująco:

   RAMB Sp. z o.o.

   Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów

    

   Postępowanie przetargowe, znak: 227/D/2018/LL – Wyłonienie podwykonawcy na wynajem ładowarek teleskopowych wraz z operatorem na terenie KWB Bełchatów oraz poza terenem

   Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godziny 15.00 lub przesłać na powyższy adres.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrzenia ofert złożonych po terminie.

Nazwa Rozmiar
SIWZ227D2019LL.pdf 6.69 MB
Załącznik nr 3 - Projekt Umowy (zmiana).pdf 5.15 MB
Załącznik nr 5-OnePlace.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 34.00 KB
Załącznik nr 4- Formularz oferty.docx 36.90 KB
;