Opublikowano: 2018-11-05
Numer postępowania: 382/D/2018/MA

Ogłoszenie nr 382/D/2018/MA na wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i uruchomieniem przenośnika Z-8.4 BIS zgodnie z załączonym SIWZ.

Odpowiedź na zadane pytania do ogłoszenia nr 382/D/2018/MA na wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i uruchomieniem przenośnika Z-8.4 BIS.

 1. Prosimy o zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia z treści: „do 21.12.2018 r.” na zapis: „do 4 tygodni od daty udostępnienia pełnego frontu robót”;

  Odpowiedź Ad. 1 – nie wyrażamy zgody.

 2. Prosimy o usunięcie z SIWZ pkt. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, ponieważ w zakresie Przedmiotu Zamówienia nie jest dostawa materiałów;

  Odpowiedź Ad. 2 – wyrażamy zgodę.

 3. Prosimy o usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  ostatniego zdania w § 3 pkt. 2 tj. „Obowiązek ten nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia możliwości naliczania kar umownych.”.

  Odpowiedź Ad. 3 – wyrażamy zgodę.

 4. Prosimy o usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  § 4 pkt. 1 tj. „Wykonawca protokolarnie przejmie od Zamawiającego i odpowiednio zabezpieczy część Placu montażowego oraz przejmie związane z tym prawa i obowiązki”. Z uwagi na prowadzono równolegle roboty innych branż, nie jest możliwe przejęcie przez Wykonawcę branży elektrycznej części Placu montażowego.

  Odpowiedź Ad. 4 – wyrażamy zgodę.

 5. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  § 6 pkt. 3 o treści: „Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu Umowy do odbioru wraz z dostarczeniem kompletniej dokumentacji z 7-dniowym wyprzedzeniem” na treść: „Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu Umowy do odbioru wraz z dostarczeniem kompletniej dokumentacji z 1-dniowym wyprzedzeniem”. Z uwagi na wymagany bardzo krótki termin realizacji Przedmiotu Umowy, nie jest to możliwe do spełnienia, ponieważ ww. zapis skraca termin realizacji o 6 dni.

  Odpowiedź Ad. 5 – wyrażamy zgodę.

 6. Prosimy o usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  § 10 pkt. 3. Zapis ten nie jest możliwy do zaakceptowania przez Wykonawcę.

  Odpowiedź Ad. 6 – nie wyrażamy zgody.

 7. Prosimy o usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  § 10 pkt. 4. Zapis ten nie jest możliwy do zaakceptowania przez Wykonawcę.

  Odpowiedź Ad. 7 – nie wyrażamy zgody.

 8. Prosimy o usunięcie z załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  § 12 pkt. 1.6. Montaż przenośnika nie jest w zakresie Przedmiotu Umowy.

  Odpowiedź Ad. 8 – wyrażamy zgodę.

 9. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy)  § 13 pkt. 1 o treści: „udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej oraz dokonania czynności formalno-technicznych koniecznych do rozpoczęcia prac” na treść: „udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej oraz dokonania czynności formalno-technicznych koniecznych do rozpoczęcia prac w terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy”.

  Odpowiedź Ad. 9 – wyrażamy zgodę na zapis  „udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej oraz dokonania czynności formalno-technicznych koniecznych do rozpoczęcia prac w terminie do 3 dni liczonych od daty przesłania zamówienia. W kolejnym dniu po przesłaniu zamówienia firma przedstawi dokumenty niezbędne do wprowadzenia na tern KWB Tórów”.

   

 10. Prosimy o informacje czy Zamawiający dysponuje wszystkimi niezbędnymi materiałami niezbędnym do realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i przekaże Wykonawcy niezwłocznie w terminie podpisania umowy.

  Odpowiedź Ad. 10 – Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne materiały do realizacji w ciągu 3 dni od przesłania przyjętego zamówienia   

   

 11. Prosimy o wprowadzenie zapisów w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy) zobowiązujących Zamawiającego do przekazania wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy dla Wykonawcy. W załączniku nr 2 do SIWZ ww. zapisy nie występują.

  Odpowiedź Ad. 11 – Zapisy zostaną wprowadzone w umowie. 

   

 12. Prosimy o wprowadzenia do załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy) pkt. 4. w § 3. o treści: „Termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o liczbę dni równej liczbie dni utraconego frontu robót z przyczyny niezależnej od Wykonawcy. Z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym lub utratę frontu robót w związku z kolizją robót innych branż.

  Odpowiedź Ad. 12 – Zmieniamy na: „Termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o liczbę dni równej liczbie dni utraconego frontu robót z przyczyny niezależnej od Wykonawcy. Z uwagi na utratę frontu robót w związku z kolizją robót innych branż.

 13. Jednocześnie informujemy o zmianie zakresu wykonania prac.

Z:

USŁUGI WYKONANIA KOMPLETNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z POMIARAMI I URUCHOMIENIEM PRZENOŚNIKA Z-8.4BIS W KWB TURÓW Z MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - 1KPL

Na:

USŁUGĘ WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TRASIE PRENOŚNIKA I ZASILANIA 6kV WRAZ Z POMIARAMI PRZENOŚNIKA Z-8.4BIS W KWB TURÓW Z MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - 1KPL (DOKUMENTACJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DO POBRANIA Z WORKA MATEUSZ PŁUCIENNIK)

 

 

Nazwa Rozmiar
Oświadczenie do podpisania w celu uzyskania dokumentacji.pdf 292.52 KB
załącznik 1 Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych.pdf 588.22 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 9.92 MB
Załącznik nr 3.pdf 200.24 KB
Załącznik nr 4.pdf 397.07 KB
SIWZ.pdf 3.28 MB
;