Opublikowano: 2019-01-09
Numer postępowania: 409/D/2018/LL

UWAGA: UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 31.01.2019R DO GODZINY 15:00

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  Wyłonienie firmy/firm posiadających n/w jednostki transportowe dla potrzeb Wydziałów RAMB Spółka z o.o.:

 • Autobus- przedział 20-30 osobowy- 1 szt (z możliwością przewożenia bagaży)
 • Autobus - przedział 31-40 osobowy- 1 szt ( z możliwością przewożenia bagaży)
 • Autobus- przedział 41-50 osobowy- 1 szt ( z możliwością przewożenia bagaży)

Przewozy osób dla trasy:

-Bełchatów/Piaski- Bogatynia

- Bogatynia- Piaski/ Bełchatów

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31.12.2019r

MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA.

 •   nie dotyczy
 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:

 • Pieczęć firmową,
 • Datę sporządzenia,
 • Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP, Regon,
 • Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu.
 • Zaparafowane Załącznik nr 1, 2
 • Zaparafowane OWZ- załącznik nr 3
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo aktualne zaświadczenia potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
 • Okres związania z ofertą – min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
 • Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości oraz nienaruszalność do momentu otwarcia. Kopertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz opisać następująco:

RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów

Postępowanie przetargowe, znak: 409/D/2018/LL –Wyłonienie przewoźnika pracowników poza teren KWB. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 23.01.2018 r. do godziny 1500 lub przesłać

na powyższy adres.

 • Proszę o przesłanie oferty w dniu składania ofert.
 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ 409D2018LL.pdf 5.44 MB
Załącznik nr 3-OWZ RAMB SP ZOO.pdf 157.96 KB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 33.50 KB
;