Opublikowano: 2018-12-13
Numer postępowania: 455/D/2018/MA

Ogłoszenie nr 455/D/2018/MA na usługi z branży elektrycznej na zwałowarkę Z-49 zgodnie z załączonym SIWZ.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że stalowe rury osłonowe dla kabli i przewodów, które dostarcza Zamawiający zostaną zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb zgodnie z wymaganiami KWB Turów dla środowiska C4 z wyłączeniem cynkowania;

  Odpowiedź Ad 1: Zamawiający wykona powłokę antykorozyjną.

 2. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.9 do dnia 22.08.2019 r.;

  Odpowiedź Ad 2: Zamawiający wydłuża termin realizacji do 15.08.2019 r.

 3. Prosimy o zmianę zapisu w §9 Projektu Umowy z treści: „Zamawiający z każdej faktury wstrzyma 20% wartości netto wystawionych faktur” na zapis: „Zamawiający z każdej faktury wstrzyma 10% wartości netto wystawionych faktur”;

   

  Odpowiedź Ad 3: Zmieniamy na „Zamawiający z każdej faktury wstrzyma 10% wartości netto wystawionych faktur”.

   

 4. Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 1 §10 Projektu Umowy o treści: „Wykonawca najpóźniej do 20 dni od dnia zawarcia Umowy, wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ……….. zł (słownie złotych: ……….00/100), co stanowi 6% wynagrodzenia brutto ….”,  ponieważ jest to zdublowanie zapisów z §9 Projektu Umowy;

   

  Odpowiedź Ad 4: Zmieniamy zapis „Wykonawca najpóźniej na 1 dzień przed  podpisaniem protokołu końcowego inwestycji, wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ……….. zł (słownie złotych: ……….00/100), co stanowi 2% wynagrodzenia brutto ….”,

  Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty upływu gwarancji.

  Usuwamy z paragrafu 10 punkty 2 i 5.

   

 5. Prosimy o załączenie do umowy w formie załącznika kompletnego harmonogramu robót dla wszystkich branż oraz harmonogramu dostaw materiałów, w celu rzetelnego określenia terminu realizacji poszczególnych etapów;

  Odpowiedź Ad 5: Zostanie przedstawiony w ciągu 2 tygodni od daty przesłania zamówienia.

 6. Prosimy o możliwość fakturowania etapami przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 1 pkt. 1.1.

   

  Odpowiedź Ad 6: Wyrażamy zgodę.

 

Informacja

Wydłużamy termin składania ofert do dnia 21.12.2018 r do godz. 15.00

Nazwa Rozmiar
Oświadczenie do podpisania w celu uzyskania dokumentacji.pdf 292.52 KB
załącznik 1 Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych.pdf 588.22 KB
Załącznik nr 2 projekt umowy.pdf 1.03 MB
Załącznik nr 3.pdf 200.24 KB
Załącznik nr 4.pdf 397.07 KB
Załącznik nr 5 - Wytryczne prowadzenia tras kablowych, montażu i podłączenia aparatów i urządzeń.pdf 38.39 KB
SIWZ.pdf 3.29 MB
Zestawienie nr 1.pdf 483.79 KB
;