Opublikowano: 2019-08-12
Numer postępowania: 375/D/2019/AS

Roboty budowlane związane z wykonaniem odtworzenia dachu – Budynek U-62 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z Załącznikiem nr 3 – Przedmiar robót

Niezbędna wizja lokalna przed złożeniem oferty

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia bądź jego zwiększenia o 20%

Rozliczenie usługi na podstawie podpisanego przez przedstawicieli stron z udziałem przedstawiciela Inwestora Protokołu odbioru robót końcowego. Przed spisaniem protokołu odbioru robót – końcowego należy przedłożyć niezbędne dokumenty jakościowe tj. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty dla materiałów wbudowanych w obiekt w języku polskim

Oferta powinna by przedstawiona w formie kosztorysu szczegółowego

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie niezbędne urządzenia, maszyny i rusztowania do wykonania zleconego zakresu

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach, która powinna zawierać zakres wykonywanych prac oraz rodzaj użytych materiałów

Wymagana gwarancja na materiał oraz wykonaną usługę 36 miesięcy liczoną od daty podpisania przez Inwestora Protokołu odbioru końcowego

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ramowych zasad organizacji prac. – Załącznik nr 5

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.10.2019r.

Miejsce realizacji zamówienia Franco teren budowy - budynek U-62  /teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów/ wg formuły Incoterms 2010. 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.sala@ramb.pl  do dnia  20.08.2019 r. do godz. 1500

Nazwa Rozmiar
Zapytanie o cenę.pdf 1.43 MB
Załącznik nr 5 - ramowe zasady postępowania.pdf 185.77 KB
Załacznik nr 3 - przedmiar robót.pdf 305.28 KB
Załącznik nr 2.doc 33.00 KB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 4 - odbycie wizji lokalnej.docx 13.49 KB
;