Opublikowano: 2018-11-02
Numer postępowania: 365/D/2018/LL

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny asortymentu narzędziowego: ręcznego, hydraulicznego, elektrycznego, elektronicznego, spalinowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

- czas reakcji : odbiór sprzętu do naprawy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, przedstawienie wyceny naprawy- 5 dni od daty zgłoszenia. Miejsce odbioru narzędzia- MAGAZYN RAMB –HALA CMK-T1 ROGOWIEC

- czas realizacji (naprawa po akceptacji wyceny i dostawa zwrotna wraz z wymienionymi uszkodzonymi częściami) w terminie 10 dni od przyjęcia zlecenia naprawy

- nieodpłatna wycena kosztów naprawy

- zwrot nienaprawionego narzędzia w stanie pierwotnym (złożone)

- wymagana autoryzacja serwisowa min. takich marek jak: BOSCH, HONDA, MAKITA, MILWAKUEE, FEIN, CELMA, HOLMATRO, PROTEKT, SONEL, GUNNEGO, KARCHER

- udzielenie stałego rabatu cenowego w okresie obowiązywania umowy ( rabat dotyczący roboczogodziny oraz części)

- transport- na koszt serwisu (odbiór i dostawa zwrotna)

- warunki gwarancji- czasookres na wykonane naprawy 3 miesiące

- każdorazowo Zamawiający zatwierdza koszt naprawy oraz wykaz zużytych części przed zakończeniem usługi serwisowej

 

 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

   

  UWAGA : WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UDZIELIĆ GWARANCJI ZGODNIE Z  § 12 PROJEKTU UMOWY

  WYMAGANA DEKLARACJA ZGODNOŚCI, INSTRUKCJA PL, KARTA GWARANCYJNA

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 01.01.2019 do 31.12.2020

   

 1. MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA

  MAGAZYN RAMB –HALA CMK-T1 ROGOWIEC – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 13:00. Dostawca z 7 dniowym wyprzedzeniem poinformuje o planowanej dostawie Wydział EN –p. Piotra Telengę, tek. 601613217, e-mail Piotr.Telenga@ramb.pl

 2. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:

 • Pieczęć firmową,
 • Datę sporządzenia,
 • Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP, Regon,
 • Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu.
 • Zaparafowany Załącznik nr 1- spis asortymentu narzędziowego.
 • Podpisane oświadczenia nr 2,3- załącznik 2 oraz 3 do SIWZ.
 • Zaparafowany Projekt Umowy- zał. nr 4
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo aktualne zaświadczenia potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
 • Okres związania z ofertą – min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
 • Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości oraz nienaruszalność do momentu otwarcia. Kopertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz opisać następująco:

RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów

Postępowanie przetargowe, znak: 365/D/2018/LL – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny asortymentu narzędziowego: ręcznego, hydraulicznego, elektrycznego, elektronicznego, spalinowego

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 16.11.2018 r. do godziny 1500 lub przesłać na powyższy adres.

Proszę o przesłanie oferty w dniu składania ofert.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ 365D2018LL.pdf 7.27 MB
Załącznik nr 4-Umowa.pdf 5.70 MB
Załącznik nr 1.pdf 782.39 KB
Załącznik nr 2.doc 28.00 KB
Załącznik nr 3.doc 33.50 KB
;