COMPLIANCE

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

Nasze wartości to:
PARTNERSTWO - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.
ROZWÓJ - dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

 

Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK!

 

NASZE ZASADY
Kultura w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na zasadach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

NASZA FIRMA

 

Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE.
Jesteśmy dla naszych klientów.
Dbamy o środowisko naturalne.

 

  

 

LUDZIE W NASZEJ FIRMIE

 

Dbamy o przyjazne warunki pracy
Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszymi priorytetami

 

 

 

UCZCIWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

 

Konkurujemy uczciwie
Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

 

 

 

UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

 

Dbamy o dobre relacje z partnerami biznesowymi
Dbamy o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi
Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności

 

 

 

KONTAKT

Każdy pracujący na rzecz GK PGE, kto ma wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa lub ma podejrzenia złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych, zobowiązany jest do zgłoszenia  podejrzenia i/lub zaistnienia niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.

 

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. GK PGE respektuje prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości i zabezpieczenia danych tych osób, w zakresie przez nich określonym oraz do ich ochrony przed jakimkolwiek działaniem o charakterze odwetowym bądź oskarżeniem wzajemnym, wynikającym ze zgłoszeń.

 

Zgłoszenia można kierować do:

 

• Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.

 

• Katarzyna Alama – Koordynator ds. Compliance

• e-mail: katarzyna.alama@ramb.pl

• nr kontaktowy: +48 695 302 015, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00

 

telefonicznie +48 22 340 12 02, w dni robocze od poniedziałku do piątku (9.00 do 17.00).

e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl 

Wiadomość ta trafi do: prezesa zarządu PGE S.A.,  dyrektora Departamentu Compliance w PGE S.A., Dyrektora Departamentu Audytu w PGE S.A., dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w PGE S.A.

• lub list na adres dyrektora Departamentu Compliance - ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych”. 

Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail lub listownie pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Nazwa Rozmiar
Kodeks Etyki GK PGE.pdf 1.05 MB
Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych GK PGE.pdf 990.09 KB
Polityka antykorupcyjna GK PGE.pdf 148.18 KB
Anti-Corruption Policy EN.pdf 149.84 KB
;