COMPLIANCE

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

Nasze wartości to:
PARTNERSTWO - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.
ROZWÓJ - dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

 

Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK!

 

NASZE ZASADY
Kultura w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na zasadach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

NASZA FIRMA

 

Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE.
Jesteśmy dla naszych klientów.
Dbamy o środowisko naturalne.
 

  

 

LUDZIE W NASZEJ FIRMIE

 

Dbamy o przyjazne warunki pracy
Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszymi priorytetami

 

 

 

UCZCIWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

 

Konkurujemy uczciwie
Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

 

 

 

UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

 

Dbamy o dobre relacje z partnerami biznesowymi
Dbamy o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi
Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności

 

 

 

 

KONTAKT
Pracownicy, w tym kadra zarządzająca, mogą mieć wątpliwości, dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. Mogą także podejrzewać, że istnieje ryzyko złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych. Wówczas powinni zgłosić odpowiednim osobom w naszej firmie podejrzenie nieprawidłowości lub informacje o faktycznie zaistniałej niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.
Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista.
GK PGE gwarantuje Sygnalistom ochronę, w tym anonimowość co do faktu dokonania zgłoszenia.
Aby zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu Etyki GK PGE, należy skontaktować się z:

 

Bezpośrednim przełożonym

Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.
 

 

Koordynatorem ds. Compliance w RAMB Sp. z o.o.

Katarzyna Alama – Koordynator ds. Compliance
e-mail: Katarzyna.Alama@ramb.pl
nr kontaktowy: +48 695 302 015 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00

 

Biurem ds. Compliance

Udostępniony został numer telefonu +48 22 340 12 02, pod którym w dni robocze od poniedziałku do piątku (9.00 do 17.00) czeka pracownik Biura ds. Compliance.
Można także wysłać zapytanie lub informację o możliwym naruszeniu na adres e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl, Wiadomość ta trafi do Dyrektora ds. Compliance oraz do Dyrektora ds. Audytu.

 

Bezstronnym Doradcą

Do dyspozycji pracowników jest także Bezstronny Doradca, z którym można porozmawiać w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Kodeksu etyki GK PGE, jak również podejrzenia złamania obowiązujących przepisów prawnych.

Bezstronny Doradca gwarantuje Sygnaliście anonimowość, jeśli jest taka potrzeba ze strony osoby zgłaszającej.

Konsultanci oraz dostawcy, którzy chcą zgłosić naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych, mogą również skontaktować się z Bezstronnym Doradcą.

Bezstronny Doradca to podmiot skupiający doświadczonych prawników spoza GK PGE, gwarantujących Sygnalistom anonimowość.

Dane osobowe i inne informacje przekazane Bezstronnemu Doradcy pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Dane kontaktowe dotyczące Bezstronnego Doradcy można znaleźć w Intranecie GK PGE oraz na tablicach informacyjnych.

Nazwa Rozmiar
Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE 1014.54 KB
Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych GK PGE 436.53 KB
;