Historia Spółki RAMB

2000

Spółka RAMB została powołana do życia Aktem Notarialnym z dnia 15 grudnia 2000 r. Swoją działalność produkcyjno – usługową rozpoczęła w styczniu 2001 r. Firma prowadzona była na początku pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych, Montażowych, Budowlanych „RAMB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a ideą jej powstania była realizacja zadań na rzecz KWB Bełchatów na bazie majątku pochodzącego z działalności restrukturyzowanych przy pomocy nowych pracowników zatrudnionych z zewnątrz.

 

2001

Zakres działalności obejmuje głównie roboty zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych regenerowanych i nowo wytwarzanych. Większość prac realizowana jest przy pomocy nowoczesnego parku maszynowego. W połowie roku rozpoczęto działalność budowlaną i remontową, poszerzono działalność o produkcję rur okładzinowych, a w grudniu o nowe konstrukcje m.in. stacje zwrotne do przenośnika taśmowego.

 

2002

Kontynuujemy dotychczasową działalność oraz sukcesywnie się rozwijamy - poszerzamy działalność o obróbkę skrawaniem oraz zwiększamy zakres robót budowlanych, głównie o budowę nowych obiektów przemysłowych, wiat, placów, wykończenia wnętrz, remont istniejących obiektów i elewacji. Przez cały okres działalności RAMB realizuje prace z zakresu remontów i modernizacji obiektów administracyjnych i hal warsztatowych użytkowanych przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

 

2003

Wprowadzamy nowy zakres działalności - montaż elektryczny i energetyczny. Realizowane są prace remontowo – budowlane, rozpoczyna się remont hali warsztatowo – magazynowej ZT-1 i Dyspozytorni ZT-2 w Chabielicach oraz modernizacja hali BHP w budynku OSU/B-10.

 

2004

Rozpoczynamy remont nowej siedziby na „Piaskach”.

 

2005

Rozpoczęcie prac w zakresie zasilania elektrycznego odwodnienia wgłębnego Pola Szczerców i Pola Bełchatów oraz zasilania elektrycznego odwodnienia wgłębnego wysadu solnego „Dębina”, które trwają do dzisiaj. Następuje zmiana siedziby Spółki z Rogowca na „Piaski” oraz zmiana nazwy Przedsiębiorstwa na „RAMB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

2006

W związku z koniecznością restrukturyzacji bełchatowskiej Kopalni postanowiono przekazać Spółce produkcję filtrów okładzinowych (żwirowych, siatkowych studziennych oraz siatkowych piezometrycznych) do systemu studni odwodnieniowych. Na podstawie umowy dzierżawy RAMB przejmuje również budynek CMK-T1 w celu rozpoczęcia produkcji konstrukcji stalowych.

 

2007

Realizacja zleceń dla BOT KWB Bełchatów S.A. w zakresie budowy III układu KTZ (układ koparka - przenośnik taśmowy - zwałowarka) oraz realizacja projektu: budowa stacji napędowych i konstrukcji przenośników związanych z uruchomieniem IV układu KTZ Pola Szczerców oraz układu łączącego T2. Dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej w hali CMK–T1 oraz zmiana sposobu użytkowania i rozszerzenie funkcjonalności hali z magazynowej na montownię konstrukcji stalowych.

 

2008

Poszerzenie zakresu działalności RAMB Sp. z o.o. o remonty pomp i silniki odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego. Po przejęciu w 2008 r. od PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów przez RAMB Wydziału Urządzeń Odwodnienia do 2013 prowadzone były prace nad rozbudową programu SEGAP o kolejne moduły tj. blok remontowy pomp i silników głębinowych, rozliczeniowy, oraz raportowy. Spółka przejęła także nową działalność: „Remonty i eksploatacja obiektów”, polegającą na remontach i eksploatacji obiektów w zakresie konserwacji i eksploatacji sieci ciepłowniczych, sieci wodociągowych, kotłowni olejowych i oczyszczalni ścieków. Stałe dostosowanie hali CMK-T1 do potrzeb produkcyjnych Spółki oraz zmiana sposobu użytkowania z hali montowni konstrukcji stalowych na wytwórnie konstrukcji stalowych. Sukcesywnie realizowane są prace związane z budową IV układu KTZ Pola Szczerców oraz przenośników taśmowych ciągu T2 i T3 Pola Szczerców.

 

2009

W ramach działalności Działu Robót Konstrukcyjnych zaczynamy regenerować płyty gąsienicowe oraz czerpaki. Aby stworzyć optymalne warunki do wytworzenia zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i elementów maszynowych przy hali wytwórni konstrukcji stalowych zostaje wybudowany i oddany do użytku nowoczesny ciąg czyszcząco-malarski. Dzięki niemu uzyskaliśmy możliwość wykonania wysokiej jakości gotowego produktu, kompletnego i gwarantującego bezproblemową eksploatację w warunkach bardziej przyjaznych środowisku niż tradycyjne metody wykonywania zabezpieczeń. Realizacja budowy V układu KTZ – ciągu G.5 Pola Szczerców oraz budowa Zakładu Produkcji Kruszyw w Chabielicach. Zostajemy realizatorem prac z zakresu rozbudowy oświetlenia stadionu GKS Bełchatów.

 

2010

W dalszym ciągu priorytetem jest rozwój produkcji i poszerzanie jej zakresu. Podejmowane są decyzje służące kontynuacji dynamicznego rozwoju Spółki. To także kolejny etap intensywnych prac nad kreowaniem coraz lepszego wizerunku firmy. Zostają zakończone prace związane z montażem i uruchomieniem III ciągu przenośników łączących Pole Szczerców i Elektrownię Bełchatów – T3. Spółka przeprowadza kapitalny remont przenośników węglowych: 17.02, S.21 w rejonie placu uśredniania węgla.

 

2011

Rozpoczynają się roboty związane z wykonaniem systemów rurociągów dla odwodnienia Pola Szczerców i Pola Bełchatów, które trwają do 2012 r. W ramach projektu wybudowano m.in.: osadnik wód opadowych 2SZ, pompownię N3 oraz etapy odwodnienia powierzchniowego: 12,14,15.

 

2012

Powstanie w Bogatyni Działu zajmującego się regeneracją czerpaków i płyt gąsienicowych. Stała dywersyfikacja działalności. Rozpoczęcie budowy ciągu przenośników łączących odkrywkę Szczerców z odkrywką Bełchatów T1, która została zrealizowane na zlecenie PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

 

2013

Zakończenie prac związanych z budową ciągu T1. W sumie zostało zrealizowanych 5 stacji napędowych, 5 stacji zwrotnych, 3 mosty przęsłowe oraz ok. 20 km tras przenośników. Było to duże przedsięwzięcie, które obejmowało wykonanie konstrukcji stalowych, montaż, zabezpieczenie antykorozyjne, prace elektryczne i prace rozruchowe. Rozpoczęcie projektu: montaż rurociągów transportu suspensji z wytwórni suspensji do składowiska popiołów „Lubień” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, który polegał na wykonaniu, antykorozji i montażu ok 10000 ton konstrukcji wsporczej, demontażu starych rur popiołowych (odcinek obejmował długość ok 60 km), wykonaniu nowych fundamentów i uziemień oraz montażu nowych rurociągów (odcinek obejmował ok. 40 km). W ramach projektu składowisko „Lubień” zostało nadbudowane do rzędnej +231 m. n. p. m. Powstaje nowy dział – Remonty maszyn i urządzeń wydzielony z ówczesnego Działu Robót Montażowych.

 

2014

Dokończenie budowy siedziby koncernu PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, który po upadku konsorcjum realizacyjnego przejęła Spółka RAMB, jako wykonawca zastępczy. Pomimo opóźnień poprzedniego wykonawcy oraz skomplikowanych uregulowań prawnych i niesprzyjających warunków pogodowych Spółka zakończyła budowę w zaplanowanym terminie. Budynek zajął drugie miejsce w konkursie „Budynek Roku 2014”, zorganizowanym przez ArchDaily – najbardziej znany serwis internetowy poświęcony architekturze. Zakończono prace przy składowisku popiołów Lubień.

 

2015

Prężny rozwój Spółki. Obecnie jesteśmy trzecim pod względem wielkości podmiotem gospodarczym w powiecie bełchatowskim, zatrudniającym ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników. Spółka zrealizowała od chwili powstania dla bełchatowskiej Kopalni zadania na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych. Dzięki wypracowanemu wspólnie schematowi działania Spółka RAMB zaczęła wykonywać zlecone roboty w krótszym czasie, na wymaganym poziomie jakości, skutkiem tego między innymi były decyzje organów PGE GiEK S.A. o przekazywaniu coraz szerszego spektrum działalności do Spółki. Staramy się też pozyskiwać zlecenia z rynku zewnętrznego, zwłaszcza na rzecz dużych firm z szeroko pojętego sektora energetyki oraz jednostek samorządowych.

;