Opublikowano: 2021-11-25
Numer postępowania: 371/D/2021/AS

 

Zamawiający informuje iż w toku postępowania podjęto decyzje o możliwości złożenia oferty w innej walucie tj. EURO. Tym samym wydłużamy termin złożenia ofert do 3.12.2021r. do godziny 09.00

Dołączono zaktualizowany SIWZ.

_________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zgodnie z Załącznikiem nr 4 – Formularzem ofertowym.

Możliwość składania ofert częściowych - tak

Możliwość składania ofert wariantowych – tak,

Rozwiązanie równoważne zaoferowane przez Dostawcę/Wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych, nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej.

Przed złożeniem oferty w  przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

Dostawca/Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 14.02.2022 lub możliwie najszybszy do zaproponowania (proszę o wskazanie

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Janusz Koch, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 609-231-479,  e-mail: janusz.koch@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 01.12.2021r. do godziny 12.00 . W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 371/D/2021/AS - Dostawa materiałów zgodnie z SIWZ.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy.pdf 211.79 KB
SIWZ_371_D_2021_AS.pdf 831.10 KB
Załącznik nr 1.pdf 117.72 KB
Załącznik nr 2.pdf 97.81 KB
Załącznik nr 3.pdf 117.64 KB
SIWZ_371_D_2021_AS_ AKTUALIZACJA.pdf 825.21 KB
;