Opublikowano: 2023-03-28
Numer postępowania: 852/M/2023/RK

 

Informuję, że czas na składanie ofert został wydłużony do dnia 03.04.2023 do godziny 10:00

 

 

 

W związku z organizowanym postępowaniem przetargowym o numerze  852/M/2023/RK zapraszam do złożenia oferty handlowej (cena, termin realizacji, forma płatności, koszt transportu) do dnia 30.03.2023 do godziny 15:00 na adres: renata.kazmierczak@ramb.pl

Olej przekładniowy/hydrauliczny/smar według Formularza Ofertowego

Wymagane karty charakterystyki bezpieczeństwa substancji chemicznej.

W celu zapewnienia poczucia uczciwej konkurencji oraz transparentności zaleca się składanie
ofert zabezpieczonych hasłem. W przypadku zaszyfrowania oferty Wykonawca zobowiązany jest
w ciągu pół godziny od terminu wyznaczonego na złożenia oferty przysłać hasło do odczytania pliku
na adres e-mail, na który została wysłana oferta.
Oferta, której nie da się odszyfrować uznanie się jako ofertę złożoną po wyznaczonym terminie.
Zaleca się szyfrowanie ofert za pomocą ogólnie dostępnych programów do kompresji plików.
Proszę nie łączyć ofert z innymi zapytaniami.
Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym do złożenia nie zostaną rozpatrzone z zastrzeżeniem braku konieczności zwrotu oferty.

 

Oferta powinna zostać złożona na następujących warunkach:

Miejsce dostawy - KWB Turów, Dostawca przed przyjazdem powinien uzgodnić miejsce rozładunku z osobą dozoru

Mariusz Działakiewicz tel. 885 115 922

Dariusz Rozpondek tel. 609 160 042


- Termin realizacji: 14.04.2023 lub możliwie najbliższy
- Cena netto na poszczególne pozycję w PLN (powinna obejmować dostawę),
- Płatność: preferowany przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,
- Warunki gwarancji: , preferowana producenta
- Okres związania ofertą: minimum 30 dni,
- Możliwość składania ofert częściowych: tak,
- Możliwość składania ofert wariantowych: nie
- Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Mariusz Szmidt tel.kom: 887-336-653
- Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć drogą e-mail na adres zapytania w tytule wpisując numer postępowania 852/M/2023/RK,
- Wszelkie zmiany (zmiana terminu realizacji, zmiana terminu złożenia oferty, zmiana przedmiotu postępowania, itp.) możliwe na podstawie zgłoszeń składanych przed dniem upływu terminu składania oferty.
- Oferty złożone niezgodnie z zapytaniem zostaną odrzucone
 

Nazwa Rozmiar
Formularz ofertowy 852_D_2023_RK_new.xlsx 13.96 KB
;