Opublikowano: 2023-02-17
Numer postępowania: 34/D/2023/ŁC

Informuje, że do postępowania wpłynęły pytania. Poniżej wraz z odpowiedziami.

PYTANIA:

Doprecyzowanie ilości spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami:
- zapotrzebowanie jest na 15 spawaczy z uprawnieniami 111, 135. Zamawiający wymaga, aby spawacze posiadali ze sobą sprzęt (15szt – MMA oraz 4szt – Półautomatów spawalniczych). W związku z powyższym rozumiem, że mamy zapewnić 15 spawaczy w metodzie 111 i jednocześnie 4 osoby spośród spawaczy powinni mieć uprawnienia w metodzie 135 ?  

Czy Zamawiający przewiduje ciągłość pracy dla naszych pracowników, czy mogą nastąpić okresowe przestoje w trakcie realizacji zadania?
Prosimy o wyjaśnienie zapisu odnośnie rusztowań, które wg. opisu zamówienia powinien zmontować i odebrać Wykonawca z elementów, które dostarczy Zamawiający – czy tak faktycznie ma to wyglądać?- punkt 2.3. załącznika nr 4 do SIWZ
W opisie zamówienia jest zapis na temat dyżuru trzech pracowników z czasem reakcji na zgłoszoną usterkę – 3 godziny. Jak ma wyglądać rozliczenie finansowe dyżurów, czy należy je ofertować osobno?
Jaki ma być ewentualny skład w podziale na zawody dyżurujących pracowników ?
Prosimy o doprecyzowanie informacji czy Wykonawca faktycznie zapewnia wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze do realizacji zakresu?- punkt 2.1. załącznika nr 4 do SIWZ .
Czy energia elektryczna będzie rozliczana z Zamawiającym czy jest w zakresie Zamawiającego?
Czy jest możliwość zorganizowania zaplecza budowy pomiędzy budyniem kotłowni a elektrofiltrami?
Czy jest możliwość podania cyklu pracy dla spawania MMA w celu dobory odpowiedniego sprzętu?
ODPOWIEDZI

Ad.1- Generalnie oczekujemy że spawacze będą mieli dwa uprawnienia w zakresie metody 111 i 135. Dopuszczamy posiadanie pojedynczych uprawnień z podziałem po 50 % tj, 7-8 pracowników w metodzie 111 i tak samo dla metody 135. Prosimy nie łączyć ilości wyposażenia z ilością uprawnień. Zakładamy rotację pracowników z uwagi na zróżnicowany rodzaj  i panujące warunki podczas prac.

Ad.2-Zakładamy ciągłość prac- zakładamy możliwość skierowania pracowników na inne zadania przy remontach instalacji energetycznych (zgodnie z zapisami umowy)

Ad.3- W przypadku powierzenia np. samodzielnego wykonywania prac w danym zakresie remontu młyna, zakładamy iż Wykonawca wykona swoimi siłami montaż i demontaż rusztowania i oczekujemy  ze będzie posiadał osoby upoważnione do wykonywania tych czynności wraz z osoba uprawnioną do odbioru tych rusztowań.

Ad.4- W przypadku powierzenia np. samodzielnego wykonywania prac remontu młyna, zakładamy iż Wykonawca będzie zapewniał dyżur pracowników. Proponujemy oddzielne rozliczenie (oddzielną stawkę za godzinę dyżuru dla 3 osób)

Ad.5- Nie uszczegóławiamy stanu zespołu, (do decyzji Wykonawcy). Istotny jest taki skład zespołu aby móc przystąpić do zabezpieczenia urządzenia i ewentualnego usuwania usterki. Proponujemy aby w składzie był np. osoba kierująca pracownikami, jeden spawacz, monter.

Ad.6- Pomyłka w zapisie. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze zapewnia Zamawiający.

2.1. Wszystkie materiały podstawowe (opancerzenia, segmenty itp.) i materiały pomocnicze zapewnia Wykonawca (druty spawalnicze, gazy, elementy złączne itp.) dla potrzeb realizowanych prac według opisanej technologii zabezpiecza Zamawiający,

Ad.7-Energia po stronie Zamawiającego

Ad.8- Zakładamy iż będzie możliwość ustawienia kontenera. Do ustalenia z Inwestorem.

Ad.9- Proponujemy urządzenie inwertorowe  min. 270A . Cykl dla 270A-35%, dla 200A-100%.

 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 24.02.2023r. do godziny 15:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 34/D/2023/ŁC - Usługa świadczenia prac spawalniczo-montażowych dla RAMB sp. z o.o.

Nazwa Rozmiar
Zał. nr 4 -OPZ-podwykonawca RAMB-młyny.pdf 346.66 KB
Załączniki nr 3- Formularz.pdf 279.95 KB
Protokół Odbioru Robót - wzór.pdf 143.89 KB
SIWZ34d2023łc.pdf 998.72 KB
Zał. nr 2 - Projekt umowy na usługę świadczenia prac spawalniczo-montażowych TZK.pdf 671.60 KB
Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy.docx 35.36 KB
;